MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

MAI 1945

 
Mai 1945.

Det ble fra England gitt ordre om mobiliesering av Milorg da det ble klart at de tyske styrker kapitulerte. Milorg hentet da våpen og annet utstyr fra sine hemmelige lager. Store deler av dette utstyret var kommet til Norge med fallskjermdropp, eller med små båtet til Vestlandet.
Det var dårlig med ensrettet uniformer. Mange hadde ikke uniformer i det hele tatt. For disse bestod uniformen i et armbind med norsk flagg. Lederne hadde enten røde, eller hvite vertikale tøystriper på sine arbind som viste den militære graden.
Norske myndigheter ønsket å sikre at overgangen fra krig til fred foregikk på en verdig måte. Det skulle sikres ro og orden. Ingen regulære tyske soldater skulle fornedres, men behandles etter inetnasjonal rett. Milorg var organisert omtrent på samme måte som Heimevernet er idag, med distrikter, avsnitt, områder og tropper. Disse satte opp vaktavdelinger og utrykningstsyrker. Tyske styrker ble internert i leirer der Milorg holst vakt.
Milorg var raske med å arrestere nasister, og deltok sammen med engelskmenn søk etter tyske krigsforbrytere som skjulte seg blandt de tyske soldatene. Disse ble arrestert.
Overgangen til fred gikk ordnet for seg med lite konflikt. De fleste tyske soldater var nok glade for at krigen var slutt, og at de kunne returnere til sitt hjemsted.

  May 1945.

England ordered the mobilization of Milorg when it became clear that the German forces surrendered. Milorg brought in the weapons and other equipment from secret storage. Much of this equipment had arrived in Norway with parachute drop, or by small boats to the West Coast.
The supply of uniforms was bad. Many did not have uniforms at all. For those, uniform consisted of an armband with the Norwegian flag. The leaders had either red or white vertical cloth stripes on their armband, indicating their military rank.
Norwegian authorities wanted to ensure that the transition from war to peace took place in a dignified manner. Peace and order should be maintained. No regular German soldiers were degraded, but were treated by international law.
Milorg were organized in much the same way as the National home Guard is today, with the districts, sections, areas and troops. These set up the guard units and flying squads. German forces were interned in camps guarded by Milorg.

Milorg were quick to arrest the Nazis, and participated with the British in search for German war criminals hiding among the German soldiers. They were arrested.
The transition to peace was arranged in a good manner with little conflict. Most German soldiers were probably happy that the war was over, and they could return to their hometowns


5b1, Torturistene Saatvedt og Oppegaard er fakket
The torturers Saatvedt and Oppegaard captured
5b5

Opptog av Milorg på Lillehammer maidagene 1945. Til venstre i engelsk Battle uniform ses distriktssjef i D-32 Wilhelm Molberg Nilsen. Den smilende lange mannen i midten er telegrafist Robert Bull. Han måtte bruke gamasjer fordi de engelske buksene var mye for korte. Bull ble opplært som telegrafist av Finn Bjørn Johnsen (Snekkeren). Bull opererte en radio sender/mottager i Østre Gausdal bla hjemme hos områdesjef Arnfinn Kråbøl.
Personen i norsk uniform med kyssbandolær som står med ryggen til er Jon Nordrum fra Gausdal. Han var områdesjef i Milorg område Østre Gausdal tidlig under krigen. Nordrum var lederen for slippgjengen som tok imot slipp ved Bennsjøen i Gausdal februar 1945.

5b10
Fv. Arne Ratsje fra KPL, Synnøve (senere gift med Molberg Nilsen)
5b7, Folkemengde
Er dette fra Søre ål i Lillehammer?
5b8
Er dette Restaurant Elvarheim i Elverum? Brukt som fengsel?BACK TO WW2 PAGE