MILITÆRHISTORISK SAMLING - GAUSDAL

12 - NORWEGIAN IN GERMAN SERVICE
LENINGRAD, KARELEN

---

Vi arbeider med tekstene til bildene. Er også veldig interessert i informasjon fra dere lesere for å kunne beskrive dette viktige bildematerialet bedre.I annen verdenskrig var det ca 5500 nordmenn som deltok frivillig på tysk side.
Størsteparten av disse deltok i Waffen SS avdelinger,men det var også nordmenn i regulære hær, luft og marine avdelinger.

I Waffen SS var det følgende avdelinger nordmenn deltok i:
-Ca 1000 nordmenn tjenestegjorde i 5. SS panserdivisjon Wiking. De første meldte seg allerede i januar 1941.
-Ca 2000 nordmenn tjenestegjorde i den Norske Legion. Avdelingen ble opprettet i juli 1941 og sendt til fronten i februar 1942. Legionen blra dennee avløst i mars 1943.
-1. Politi kompani ble opprettet sommeren 1942, og sendt til fronten seint på høsten samme år.
-160 normenn  tjenestegjorde i 6. Gebirgsdivisjon Nord Det Norske skikompani. Opprette i september 1942. Kompaniet ble i 1943 overført til SS Skijegerbataljon Norge.
-160  tjenestegjorde i 2. Politi kompani. Opprettet februar 1943.
-ca 900 nordmenn tjenestegjorde i SS Skijegerbataljon Norge.Opprettet i slutten av 1943 og avviklet på nyåret 1945.
-3. Politi kompan ble opprettet i mars 1944 og ble føst avviklet i mai 1945.
-ca 700 nordmenn tjenestegjorde i Divisjon Nordland 23. Pansergrenader Regiment Norge. Opprettet våren 1943.
- Når SS Skijegerbataljon Norge ble dimmitert på nyåret 1945 ble det fra denne opprettet en avdeling kalt Bataljon 506 som ble utdisponert forskjellige steder i Sør Norge.
-ca 300 norske kvinner meldte seg frivillig som frontsøstre, og inngikk i det tyske Røde kors. De hadde Norsk flagg og SS armørn på uniformen.
Det er verdt å merke seg at en del nordmenn tjenestegjorde i flere av disse avdelingene.
Kilde:Norske frivillige på tysk side nr 2. av Derek M. Schei og Geir Brenden, forlaget Høvedsmannen ANS 2009.
  In World War II there were about 5,500 Norwegians who participated voluntarily on the German side.
Most of these participated in the Waffen SS divisions, but there were also Norwegians regular army, air and naval units.

The Waffen SS was the following units Norwegians participated in:
-About 1000 Norwegians served in the 5th SS Panzer Division Wiking. The first joined in January 1941.
-About 2,000 Norwegians served in the Norwegian Legion. The unit was created in July 1941 and sent to the front in February 1942. Legion was released in March 1943.
-1. Police Company was established in the summer of 1942 and sent to the front in the late autumn of the same year.
-160 Norwegians served in the 6th Gebirgsdivisjon North The Norwegian ski company. Created in September 1942. The company was in 1943 transferred to the SS Skijegerbataljon Norway.
-160 Served in the 2nd Police Company. Created in February 1943.
-about 900 Norwegians served in the SS Skijegerbataljon Norge. Created in late 1943 and discontinued the beginning of 1945.
-3. Police KOMPAN was established in March 1944 and was First discontinued in May 1945.
-about 700 Norwegians served in the Division Nordland 23 Panzer Grenadier Regiment Norway. Created in the spring of 1943.
- When the SS Norway was Skijegerbataljon dimmitert the beginning of 1945, it was from this created a unit called Battalion 506 who were utdisponert different locations in southern Norway.
-about 300 Norwegian women volunteered as eastern front, and part of the German Red Cross. They had Norwegian flags and SS arm-eagle in uniform.
It is worth noting that some Norwegians served in several of these departments.LENINGRAD86
Tyskland 1943, Dette bildet er tatt på Hartmsn Weilerkoph
Germany 1943 This photo was taken on Hartmsn Weilerkoph
94
Bayern 1943, Fra distriktet der utdanningen foregikk.
Bavaria, 1943, from the district where education took place.
76
Bayern 1943, Her ble frontkjemperne utdannet.
Bavaria 1943 Here frontfighters educated.
77
Rhindalen 1943, Krigsgraver fra første verdenskrig. Her falt 120000 soldater fra begge sider.
Rhine Valley 1943 War graves from the First World War. It fell 120,000 soldiers from both sides.
78
Sennheim i Tyskland 1943. Utmarsj i sommervarmen
Sennheim in Germany 1943. March in the summer heat
11
Venter på tog turen til fronten i Grafenwöhr i Bayer der utdannelsen foregikk
Waiting for the train trip to the front in Grafenwöhr in Bayer where the training took place
5
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter
2. Police Company arrive in Karelia where they manned several support points
8
Grafenwöhr i Bayer der utdannelsen foregikk
Grafenwöhr in Bayer where the training took place
116
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter.
2 Police Company arrive in Karelia where they manned several strongholds.
111
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter.
2 Police Company arrive in Karelia where they manned several strongholds.
3
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter.
4
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter.
17
2 Politikompani fremme i Karelen der de bemannet flere støttepunkter.
10
2 Politikompani i Karelen Lyttichau prøver et russisk anti tanks gevær.
2. Police Company in Karelia Lyttichau try a Russian anti-tank rifle.
2
2. Politikompani i Karelen mg stilling
2. Police Company in Karelia mg position
65
2 Politikompani i Karelen på tur over et vann i en båt. MG på luftmål stativ, på vkt mot fientlige fly.
2 Police Company in Karelia traveling over a lake in a boat. MG at air targets stand on guard against hostile aircraft.
28
Leningrad 1943, Et Sovjetisk fly har endt sine dager.
Leningrad, 1943, a Soviet aircraft have ended his days.
30
Leningrad 1943, Soviet fly er skutt ned. Etter hvert ble dette så vanlig at flere bilder ikke var av interesse.
Leningrad, 1943, Soviet aircraft are shot down. Eventually this became so common that more pictures were not of interest.
29
Leningrad 1943, En Sovietisk panser er skutt i brann.
Leningrad, 1943, A Sovietisk armor is on fire.
32
Leningrad 1943, Ødelagte Soviet pansere.
Leningrad, 1943, Damaged Soviet panzers.
44
Leningrad 1943, Vellykket Sovietangrep fra fly.
Leningrad, 1943, Successful Soviet attack aircraft.
33
Leningrad 1943, Rester etter et Sovietangrep.
Leningrad, 1943, Remains of a Soviet attack.
24
2 Politikompani i Karelen russiske fanger etter slaget om Sjakozero
2. Police Company in Karelia. Russian prisoners after the battle of Sjakozero
36
2 Politikompani i Karelen. Piggtrådsperringer var effektive.
2. Police Company in Karelia. Barbed wire was effective.
64
2 Politikompani i Karelen. På patrule.
2 Police Company in Karelia. On patrol.
66
2 Politikompani i Karelen russiske fanger etter slaget om Sjakozero. Fangene sager ved.
2 Police Company in Karelia. Russian prisoners after the battle of Sjakozero. Prisoners sawing wood.


KARELEN
91
Finnland 1944, En rast og velfortjent hvilepause.
Finland 1944, A well deserved rest break.
98
2 Politikompani i Oulu. Geværpuus var høyt prioritert og nøye inspisert av befalet
2. Police Company in Oulu. Rifle cleaner was a high priority and carefully inspected by officers
100
2 Politikompani med sitt kompanibanner i Oulu
2. Police Company with its company banner in Oulu
102
Karelen 1944, Litt ved må til for å holde varmen.
Karelia 1944 Some firewood needed to keep warm.
103
Karelen 1944, Frontkjempere samlet forran en bunker.
Karelia 1944 Front fighters together in front of a bunker.
104
Karelen 1944, Frontkjempere samlet forran en bunker.
Karelia 1944 Front fighters together in front of a bunker.
128
2 Politikompani i Kiestinki
2. Police Company in Kiestinki1
2 Politikompani i Karelen Thoralf Gjølberg til venstre og Kåre Berger begge veteraner fra Wiking
2 Police Company in Karelia Thoralf Gjølberg left and Rosemary Berger both veterans of Wiking
89
Karelen 1944, MG klar til kamp.
Karelia 1944 MG ready for battle.
87
2 Politikompani i Karelen Gunnar Verpe til venstre og Gunnar Haug til Høyre
2. Police Company in Karelia Gunnar Verpe left and Gunnar Haug to Right

*


31
2 Politikompani i Karelen Gunnar Haug krabber ut av teltet
2 Police Company in Karelia Gunnar Haug crawling out of the tent
112
2 Politikompani i Karelen.
2 Police Company in Karelia.
9
Karelen, En offiser speider over til en fientlig stilling. Den var ca. 500 meter fra vår.
81
Karelen 1944, En dram smaker etter et angrep som varte noen timer i vinterkulden.
Karelia, 1944, A drink tasting after an attack that lasted a few hours in the winter cold.
85
Karelen 1944, Litt moro opp i alt alvoret.
Karelia 1944 little fun up in all seriousness.
13
Karelen 1944, Tre av de på bildet er falt.
Karelia, 1944, three of the image is fallen.
97
Karelen 1944, Det var primitive forhold på latrinen.
Karelia 1944 It was a primitive latrine.
15
Karelen 1944, På patrulje. Her har vi kontakt med Soviet, som vi kjente frekvensene til.
Karelia 1944 On patrol. Here we have contact with Soviet, which we knew frequencies.
17b
Karelen 1944, Overnattingsted laget av finer. Kalt.
19
Karelen 1944, Det smaker med en kopp buljong.
Karelia 1944 It tastes with a cup of bouillon.
20
Karelen 1944, En rast før videre patrulje.
Karelia 1944 A can stop before on patrol.
124
23
Karelen 1944, Det var av og til nødvendig å overnatte i telt selv om det var 42 minus grader der.
Karelia in 1944, it was sometimes necessary to stay overnight in tents even though it was 42 degrees below zero there.
25
Karelen 1944, Samling til orientering før et angrep.
Karelia 1944 Samling for orientation before an attack.
26
Karelen 1944, Litt varme under en oppklaringstur, som det var mange av.
Karelia in 1944, little heat during a reconnaissance trip, as there were many.
27
Karelen 1944, Fra en oppklaringstur. Nr. tre forfra er Hans Bakken.
Karelia 1944 From intelligence tour trip.
118
2 Politikompani på patrulje
2. Police Company on patrol
119
2 Politikompani på patrulje
2. Police Company on patrol
114
2 Politikompani på patrulje. Det opprettes HF radiosamband med Torn FuG (Gustav) på telegrafi
2. Police Company on patrol. It established HF radio communications with Torn FuG (Gustav) on telegraphy
99
Karelen 1944, På patrulje. Soldaten i forgrunnen falt senere.
Karelia 1944 On patrol. The soldier in the foreground fallen later.
130
Gunnar Haug fra 2 politikompani.
Gunna Haug 2 Police Company.
34
Karelen 1944, Soviet fanger på vei til fangeleir.
Karelia, 1944, Soviet prisoners on their way to POW camp.
35
Karelen 1944, Flere Sovietfanger på vei til fangeleir.
Karelia 1944 Several Soviet prisoners on their way to POW camp.
42
Karelen 1944, På jakt etter en Sovietgruppe som var meldt fra et Tysk fly.
51
2 Politikompani i Karelen Æreskirkegården til 6 Nord ved May-Weg. Her ble også de norsk begravet.
45
2 Politikompani i Karelen Æres kirke gården til 6 Nord ved May-Weg. Her ble også de norsk begravet.
46
2 Politikompani i Karelen Æres kirke gården til 6 Nord ved May-Weg. Her ble også de norsk begravet. Graven til Troppsjef Håkon Hegnar i Rgt Reinhard Heiydrich
70
2 Politikompani i Karelen Æres kirke gården til 6 Nord ved May-Weg. Her ble også de norsk begravet. Gravet til SS-Untersturmführer Eistein Bech
47
2 Politikompani i Karelen 1944 På jakt etter fientlig oppklaring. I front Toralf Gølberg
92
Karelen 1944, Flyangrep møtes med mitraljøse. Det gikk bra.
50
Karelen 1944, Påpost med maskingevær.
54
Karelen 1944, På patrulje.
56
Karelen 1944, To overløpere taes vare på.
121
Karelen 1944, Overløpere taes vare på.
57
Karelen 1944, På vakt.
61
Karelen 1944, Frontkjempere forran en bunker.
62
Karelen 1944, Bunkere plassert i skogen.
68
Karelen 1944. NK i 2 politikompani Toralf Gjølberg
69
Karelen 1944, Norske og Tyske offiserer i sammtale før et angrep.
72
Karelen 1944, Flere Soviet soldater følges til fangeleir.
73
Karelen 1944, På patrulje.
75
2 Politikompani i Karelen. Sjakozero stillingen Russerne prøvede og ta denne stillingen men de klarte det ikke.
80
Karelen 1944, Vakttårn.
71
Riga 1944, Oppstilling før avreise til Finnland. Soviet hadde beynt en større
oppmasj i Finnland og man trengte soldater som var trenet i skigåing.
53
Finnland 1944, oppstilling etter å blitt blitt trukket tilbake fra fronten.BACK TO WW2 PAGE