- MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL -

- The Norwegian Army's main material
used in combat units-
Bildetekster: Hærens viktigste materiell brukt i kampavdelinger.
Etter annen verdenskrig ble Hæren etablert på nytt med noen få stående kampavdelinger, og en betydelig større struktur med mobiliseringsavdelinger. De stående avdelingene øvde regelmessig hvert år, og ble brukt til å utdanne mannskaper til mobiliseringsavdelingene.
Mobiliseringsavdelingene hadde øvelser med varierende tidsintervaller avhengig av hvilken prioritet de hadde. Generelt ble avdelinger i Nord Norge og Trøndelag øvd oftest.
Mobhæren bestod av 5 Distriktskommandoer, 13 selvstendige brigader, Forsvarsdistrikter (FDI) og en rekke selvstendige feltbataljoner fra ulike troppearter (infanteri, artilleri, ingeniør, samband osv.).
En selvstendig Brigade bestod av alle nødvendige troppearter, og hadde evne til å løse stridsoppdrag uten støtte og etterforsyning i en begrenset tidsperiode. Totalt inngikk det ca. 7500 mann.
Et FDI hadde det landterritorielle ansvaret i et definert geografisk område.

I denne bildeserien kan du se det viktigste tyngre utstyret som ble brukt i kampavdelingene.

The Army's main material used in combat units.

After World War II, the Army established again with a few standing combat units and a significantly larger structure with mobilization units. The standing units practiced regularly every year , and was used to train manpower for mobilization units.
Mobilization units had exercises at varying intervals depending on the priority they had. In general, departments in Northern Norway and Trøndelag practiced often .
The mobilization army consisted of five District Commands , 13 independent brigades , Defense Districts ( FDI ) and a number of independent field battalions from different troop types ( infantry , artillery , engineer , signals , etc. ) .
A Brigade consisted of all necessary troop types , and had the ability to solve combat mission without any support and replenishment for a limited time . Total signed approx . 7500 man.
The FDI had the country 's territorial responsibility in a defined geographical area.

In this photo series, you can see the main heavy equipment used in combat units.
05a.jpg

Leopard I stridsvogn med 105 mm kanon og MG på tårnet. Boksen bakerst over kanonen er en kraftig lyskaster. Vogna veide 48 tonn
Leopard tank with a 105 mm cannon and MG on the tower . The box at the back of the cannon is a powerful searchlight. The wagon weighed 48 tons
09a.jpg

M-48A5
02
Stormpanservogn M 113. Dette er en lett pansret vogn for rask transport av soldater. Vogna er bestykket med 12,7 mm mitr.
Storm armored M 113 This is a light armored vehicle for the rapid transport of troops . The wagon is fitted with 12.7 mm MITR
03

Soldater løper ut bakdøren på Stormpanservogn NM-135 for å angripe. I tårnet er det en 20 mm maskinkanon. Soldaten til venstre er utstyrt med 84 mm rekylfri kanon, midten MG-3 og korporalen til høyre har AG-3.
Soldiers run out the back door of the Storm armored NM -135 to attack. In the tower there is a 20 mm machine gun . The soldier on the left is equipped with 84 mm recoilless cannon, middle MG -3 and corporal right 've AG -3 .
105

Bergingspanservogn for Leopard 1. Vogna hadde en kraftig kran som kunne redde vogner som kjørte seg fast i terrenget.
Rescue armored for Leopard 1 The wagon had a powerful crane that could save the wagons that were jammed in the terrain.
75

Motorbytte på Leopard. Bergingspanservogn løfter motoren. Det er en dieselmotor som yter 840 HK.
Engine swap on Leopard. Salvage armored lift motor. It is a diesel engine that delivers 840 hp .
04a.jpg
Leopard I stridsvogn. Vognkommandør til høyre og skytter til venstre. Simulert bombenedslag bak.
Leopard tank . Unit commander to the right and gunner on the left . Simulated bombshell behind .
06
Flere Leopard I stridsvogn kamuflert. Bildet er tatt på Storhugget på Trandum.
More In Leopard battle tank camouflaged . Photo taken at Trandum
66

Selvgående artilleri Felthaubitz M-109G. Skyting skjer ved at en granat skyves inn i røret, og deretter et varierende antall kruttposer avhengig av skyte avstand. Vogna er bestykket med 12,7 mm mitr. I tårnet for selvforsvar.
Self-propelled artillery Felthaubitz M - 109G . Firing occurs when a shell is pushed into the tube and then a variable number of gunpowder bags depending on the shooting distance. The wagon is fitted with 12.7 mm MITR . In the tower of self-defense.
156

M-113 vogn modifisert med nytt tårn. Det nye tårnet er bygd opp med TOW rakett rampe og avansert sikte. Vogna heter NM-142. Vogna inngikk i Panservern eskadronen (PVesk)
M -113 truck modified with new tower . The new tower is built with TOW missile silo and advanced sight. The wagon is called NM -142 . The carriage entered the Armed statement squadron ( PVesk )
107
Pansret beltegående kommandoplassvogn (kovogn) M-577. Vogna er taktisk merket for artilleri. Bildet er tatt på Setermoen.
Armoured tracked command post vehicle ( kovogn ) M -577 . The vehicle is tactically mark for artillery. Photo taken on Setermoen.
67

Selvgående artilleri Felthaubitz M-109G med vinterkamuflasje. 2 vogner ble kalt en gruppe.
Self-propelled artillery Felthaubitz M - 109G with winter camouflage. 2 vehicles were called a group.
70
Selvgående artilleri Felthaubitz M-109G kamuflert en fin høstdag på 1970 tallet. En fenrik inngår i nærforsvaret.
Self-propelled artillery Felthaubitz M - 109G disguised a nice autumn day in the 1970s . An ensign included in close defense
71
Selvgående artilleri Felthaubitz M-109G kamuflert en fin høstdag på 1970 tallet.
Self-propelled artillery Felthaubitz M - 109G disguised a nice autumn day in the 1970s
116

US stridsvogn M-24 modifisert med nytt tårn. Nye belter og ny dieselmotor. Opprinnelig hadde vogna 2 stk V12 motorer bensin motor. Vogna hadde opprinnelig 75 mm kanon, fikk ny kanon på 90 mm og laser avstandsmåler. Vogna heter panserjager NM-116. Den hadde utstyr for røykbeskyttelse og 12,7 mm Mitr med meget høy skuddtakt
U.S. tank M -24 modified with new tower . New belts and new diesel engine . Originally the vehicle had 2 x V-12 gasoline engine. The vehicle had originally 75 mm cannon, got a new cannon of 90 mm and laser rangefinder . The vehicle called armored fighter NM -116 . It had equipment for smoke protection and 12.7 Mitr very high rate of fire.

72
Panserjager NM-116 satt opp i panservern skvadron. 13 vogner i hver skvadron.
Armed hunter NM -116 set up anti-tank squadron. 13 vehicle in each squadron.
60

20 mm automatisk luftvernkanon. Lagfører bruker sambandet en VHF radio PRC-77.
Slike kanoner sammen med Robot-70 rakettsystem inngikk i Luftvern batteriet i hver brigade. Hensikten var å bekjempe fiendtlige fly og helikopter.
20 mm automatic anti-aircraft gun . Squad leader is using the VHF radio PRC -77 .
Such guns with Robot -70 missile system entered the Air defense battery in each brigade.
The aim was to defeat enemy planes and helicopters.
50
Stormpanservogn M 113 i terrenget på vinterføre. Infanterisoldater angriper.
Storm M 113 in winter conditions . Infantry soldiers are attacking.
51
Beltevogn BV 202. Disse vognene er produsert i Sverige, og erstattet Weasel.
Tracked BV 202 These vehicle are manufactured in Sweden , and replaced Weasel.
07
Mg-3 i bruk med løsammunisjon (rødfis). Skytteren ble kalt MG ener, og den som sørget for sikker mating av ammunisjon ble kalt Mg toer.
Mg -3 used with dummy ammo ( rødfis ) . The shooter was called MG 1, and who made sure feeding ammunition was called Mg 2
08
MG-3 på luftmålstativ.
MG-3 on air defense tripod.
10a.jpg
Panservernvåpen TOW rakettsystem. Raketten var trådstyrt. Våpenet ble brukt til å bekjempe fiendtlige stridsvogner.
Armor protection Weapons TOW missile system . The rocket was wire guided . The weapon used to defeat enemy tanks.
11
Skyting med 84 mm rekylfrikanon (RFK). I oppsetningene inngikk det forskjellige typer ammunisjon for bruk mot både panser og infanteri. Lys- og røykgranater ble også brukt.
Shooting with 84 mm recoilless canon( RFK ). Different types of ammunition was useed against both armor and infantry . Lights and smoke grenades were also used.
12
Nærbilde av kampklar skytter med RFK.
Close up of the embattled shooter with RFK .
155
Klargjøring av siktemidler til 81 mm bombekaster (BK). BK lager er kamuflert under vinter kamo nett.
Preparation of 81 mm mortar under winter kamo.
13
Klargjøring av 81 mm bombekaster (BK).
Preparation of 81 mm mortar ( BK )
18
BKen er klargjort og kamuflert.
Mortar prepared and camouflaged
14
Granat er avfyrt fra BK.
Grenade is fired from the mortar.
15
Opplæring i betjening av TOW rakettsystem.
Training in the operation of the TOW missile system.
63
Montering av Laser avstandsmåler brukt for å måle avstand til fiendtlige mål. Soldaten inngår i rollen som forward air Controller (FAC)
Mounting the laser rangefinder used to measure the distance to enemy targets.The soldier is part of the role of forward air controller ( FAC)
68

Mobil radar Cymbeline produsert i England. Disse inngikk i artilleriavdelinger. Radaren ble brukt til å detektere fiendtlige artillerigranater og beregne kartposisjon til det fiendtlige våpenet granaten ble skutt fra. Eget artilleri kunne da skyte raskt og sikkert mot det fiendtlige artilleriet. En Landrover feltvogn ses i bakgrunnen.
Mobile radar Cymbeline produced in England. These were part of the artillery units . The radar was used to detect hostile artillery shells and calculate the orientation of the hostile weapon grenade was fired from . Designated artillery could then shoot quickly and securely against the enemy artillery. A Land Rover car is seen in the background.

121
Stormpanservogn M 113 i terrenget på vinterføre. Infanterisoldater i stilling. Soldaten til venstre har 84 mm rekylfri kanon.
Storm M 113 in winter conditions . Infantry Soldiers in position. The soldier on the left has 84 mm recoilless cannon.
118
Klargjøring for bekjemping av fiendtlig panser med TOW rakettsystem. Skytten har VHF radio PRC-77 på ryggen.
Preparing for combating enemy armor with TOW missile system . The shooter has VHF radio PRC -77 on the back.
69

Skyting med 105 mm tauet artilleri. Disse hadde en rekkevidde på Max 10,5 km. Her ble det brukt messinghylser for ladningen i motsetning til Felthaubitz M109G som kun brukte kruttposer.
Shooting with 105 mm towed artillery . These had a range of 10.5 km Max . Here it was used brass cases of charging unlike Felthaubitz M109G only used gunpowder bags.

74
Skyting med 105 mm tauet artilleri. Bakerst ses ildledningsutstyret på stativ.
Shooting with 105 mm towed artillery . At the back is seen fire control equipment on the rack.
122

Flere 155 mm tauet artilleri kanoner er oppstilt. Et OP fly av typen Bird dog flyr i lav høyde. Flyet ble brukt for å observere mål, og lede ilden inn på målet.
More 155 mm towed artillery guns are lined up . The OP aircraft of the Bird dog flying at low altitude . The plane was used to observe the target, and command the fire onto the target.

62

Luftvern rakettsystem Robot-70. Disse fikk retningsdata til fiendtlige fly fra Giraff luftvernradar. Raketten kunne styres mot målet, og hadde rekkevidde ca. 4 km.
Anti-aircraft missile system Robot -70 . These data were given direction to the enemy from Giraffe air defense radar . The rocket was steered towards the target and had a range of approx . 4 km.

58
Luftvern rakettsystem Robot-70
Anti-aircraft missile system Robot -70
57
Luftvern rakettsystem Robot-70. Sikteoptikken er synlig.
Anti-aircraft missile system Robot -70 . Aim optics is visible.
20
12,7 mm Mitr. Det skytes med løsammunisjon mot mål på bakken.
12.7 mm Mitr . It fired dummy ammo against ground targets.
61
20 mm automatisk luftvernkanon er betjent og klar for bekjemping av fiendtlige fly. To offiserer fra Sør Norge evaluerer tjenesten.
20 mm automatic anti-aircraft gun is serviced and ready to Combat enemy aircraft . Two officers from South Norway evaluates service.
64

Giraff luftvernradar. Radaren var montert på lastebil med hytte der betjeningen satt. Betjeningen vurderte hvilket våpen som var best plassert for å bekjempe innkommende mål, og ildordre ble gitt på VHF samband.
Giraffe air defense radar . The radar was mounted on the truck with cabin where the control team were placed. control team rated which weapon was best placed to combat the incoming target and fireorder was given on VHF communications .

65

Giraff luftvernradar. Legg merke til de fire VHF antennene. Tre luftvern radere samarbeidet for å gi best mulig dekning i brigadens operasjonsområde.
Giraffe air defense radar . Notice the four VHF antennas . Three anti-aircraft erasing collaborated to provide the best possible coverage in the brigade 's area of operation.

77
Lastebil M-621 ute i terrenget.
Truck M -621 out of the terrain.
78
106 mm rekylfri kanon montert i Weasel beltegående kjøretøy. Legg merke til AG-3 geværet
106 mm recoilless cannon mounted Weasel tracked vehicle . Note AG -3 rifle
79

Hester fra Kløvkompaniet frakter forsyninger. Under den kalde krigen var hester mobiliseringsdisponert og kunne kalles ut på samme måter som soldater. Tilsvarende ordning gjaldt for biler fordi Hæren hadde for få biler.
Horses from horse company carrying supplies. During the cold war horses mobilization and could be called out in the same way as soldiers. The same scheme applied to cars because the Army had too few cars.

106
Beltegående kjøretøy M-577 ammunisjonsvogn.
Tracked vehicles M -577 ammunition wagon.
80

Lite Tren område med kokketelt. Matcontainere vaskes. Mat til feltavdelingene ble fraktet i slike containere. Renhold var svært viktig for at ikke diare skulle oppstå.
Small supply area with cook tent. Food containers washed. Food to field units were transported in such containers. Cleaning was very important to prevent diarrhea occurs.

21

Befal fra oppklaringsavdelingen (oppklesk) i OP. Oppgaven var å overvåke og rapportere fiendtlig aktivitet. Disse brukte ofte kortbølgesamband (NO/PRC-111) for å kommunisere med kommandoplassen (KO).
Officers from the reccy unit ( oppklesk ) in the OP . The task was to monitor and report enemy activity. These often used shortwave communications ( NO/PRC-111 ) to communicate with the command post ( KO ).

56
Soldat i ABC vernedress og gassmaske. Han bruker et måleinstrument for å påvise radioaktivt nedfall.
Soldier in ABC protective suit and gas mask. He uses a measuring instrument for detecting radioactive fallout.
84
Strømaggregat PE-20. Aggregatet ble brukt til å levere strøm til større kommandoplasser. Det var diesel drevet og leverte 20 KW.
Electricity power supply PE -20. It was used to supply power to major command posts . It was diesel powered and supplied 20 KW.
29
Det legges ut piggtrådsperring som en del av nærforsvaret av kommandoplassen. KO ses kamuflert i bakgrunnen.
Laying out out barbed wire confinement as part of the close protection of the command post . KO seen camouflaged in the background.
42
Utstyr henger. Pansret beltegående kovogn M-577 ses i bakgrunnen.
Equipment trailer. Armoured tracked kovogn M -577 seen in the background.
43
Leopard I stridsvogn. Vognkommandør står i tårnet.
Leopard tank . Unit commander standing in the tower.
52
Militær kolonne med M-621 lastebiler.
Military column of M -621 trucks.
53

Etterforsyning av drivstoff foregikk med jerrykanner som ble byttet mot tom kanne. Det ble etablert flere steder for etterforsyning der avdelingene hentet sitt drivstoff. Disse soldatene luktet etter en tid ganske ille.
Supply of fuel took place with jerry cans that were exchanged for emptycans. There was established places for replenishment of unitsobtained their fuel. These soldiers smelled after a time pretty bad.

54
Ingeniørkompaniet har etablert kapasitet for kryssing av en elv.
The engineers has established capacity for crossing a river.
59
Stormpanservogn M 113 krysser elv. Ingeniørkompaniet har etablert felt bro.
Storm armored M 113 crosses the river . The engineers has established field bridge.
55
Ingeniørkompaniet etablerer sikre stillinger. En soldat med RFK sikrer mot fiendtlig angrep.
The engineers establishes secure shelter. A soldier with RFK safeguard against hostile attacks.
48
Lett rep lag reparerer motor på Volvo feltvogn.
Light rep teams repairs engine of Volvo terrain car.
49
Skadet soldat behandles på lett feltsykehus (LFSH) etablert av Sanitetskompaniet.
Injured soldier treated in the light field hospital ( LFSH ) established by the Medical companies .
34

Tysk panservogn fra 1930 tallet. Da annen verdenskrig var slutt stod det igjen mange slike i Norge. Denne ble kalt panser III og ble brukt i Hæren til midten av 1950 tallet da Hæren overtok amerikanske stridsvogner gjennom våpenhjelpen. Panser III bel allikevel fortsatt brukt i nærforsvar av prioriterte flyplasser lenge etterpå.
German tank from the 1930 's. When World War II finally ended a lot of these vere left behind in Norway .
This was called Panzer III and was used in the Army until mid 1950s when the Army took over American tanks through the guns help. Panser III anyway still were used in close defense of priority airports soon after.

BACK TO MAIN PAGE